O projekcie

Turystyka bez promocji słabiej się rozwija!

 

Nasz region wprost idealnie nadaje się do wypoczynku o każdej porze roku. Niestety, wiele tutejszych atrakcji nigdy nie zostanie tak naprawdę odkrytych przez turystów ze względu na brak profesjonalnej promocji czy informacji. Jednym z podstawowych problemów rozwoju oferty wypoczynkowej jest bowiem niska dostępność i atrakcyjność oraz niewystarczający zakres informacji turystycznej na tym terenie.

Chcąc przeciwdziałać tym barierom hamującym rozwój lokalnych produktów turystycznych, pięć gmin, wyróżniających się korzystnymi walorami krajobrazowymi i ciekawą bazą do spędzania czasu wolnego, postanowiło przybliżyć turystom swoją wypoczynkową. Żywiec, Czernichów, Lipowa, Łodygowice i Wilkowice wspólnie opracowały projekt dotyczący utworzenia nowoczesnego systemu informacji turystycznej, przyciągającego gości z kraju i zagranicy. Poza działaniami Śląskiej Organizacji Turystycznej to chyba największy tego typu projekt w regionie, wdrażany dzięki unijnemu wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt pn. Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego uzyskał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Dotacja została przyznana w ramach Działania 3.3. Systemy Informacji Turystycznej.

Założenia projektu:

Wartość projektu wynosi 1 458 279,84 zł, w tym uzyskana dotacja to 1 235 457,85 zł zaś wkład własny wnoszony jest przez poszczególnych partnerów z uwzględnieniem ich udziału w jego zakresie.

Projekt realizowany jest w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku i obejmuje komplementarne działania związane z utworzeniem zintegrowanego systemu informacji turystycznej na terenie gmin: Żywiec, Czernichów, Lipowa, Łodygowice i Wilkowice.

Działanie te służą poprawie dostępu do informacji turystycznej oraz poprawie rozpoznawalności oferty turystycznej na tym obszarze, zaś pośrednio przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu, a szczególnie gmin objętych projektem i rozwoju rynku turystycznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy wymienionymi wyżej gminami, z Liderem – Gminą Żywiec na czele.

Zakres rzeczowy projektu:

1.Stworzenie sieci czterech, współpracujących ze sobą i wymieniających się informacjami - punktów informacji turystycznej, w tym: utworzenie dwóch punktów informacji turystycznej w Czernichowie oraz jednego punktu w Łodygowicach, jak również rozwój punktu informacji turystycznej w Żywcu – wraz z wyposażeniem wszystkich tych punktów.
2. Produkcja i dystrybucja poprzez sieć punktów informacji turystycznej - nieodpłatnych publikacji służących informacji turystycznej, w tym: ulotek tematycznych, map obejmujących obszar realizacji projektu oraz płyt DVD zawierających informacje turystyczne dotyczące obszaru realizacji projektu.
3. Stworzenie i rozwój turystycznego portalu internetowego z szerokim zakresem informacji, m.in. prezentującego wirtualną mapę oraz panoramy wirtualne wybranych atrakcji turystycznych, fabularyzowane filmy o wybranych atrakcjach i inne materiały stanowiące kompendium informacji na temat oferty turystycznej obszaru objętego projektem.
4. Stworzenie i rozwój systemu oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych, w tym produkcja: tablic informacyjnych przy głównych trasach tranzytowych, tablic kierunkowych do miejsc obsługi ruchu turystycznego i atrakcji turystycznych, tablic informacyjnych dotyczących wybranych atrakcji turystycznych oraz tablic oznaczających dojazd do wybranych szlaków turystycznych/ścieżek rowerowych/ścieżek edukacyjnych.
5. Produkcja pozostałych elementów systemu informacji turystycznej, w tym:
standów informacyjnych, makiety przestrzennej prezentującej centrum Żywca wraz z oznaczeniami obiektów i atrakcji turystycznych, planu miasta Żywca (3 sztuki), dźwiękowego systemu informacyjnego oprowadzania zwiedzających po Starym Zamku w Żywcu zawierającego podstawowe informacje o obiekcie.

Bezpośrednie efekty wdrożenia projektu:

- powstanie pierwszego lokalnego i zintegrowanego systemu informacji turystycznej obejmującego zainteresowane gminy, z opcją jego dalszego rozszerzenia na pozostałe samorządy,
- rozwój sieci punktów informacji turystycznej oraz ich wyposażenie w materiały, które nieodpłatnie będą kolportowane wśród turystów w ramach działań promocyjnych,
- budowa portalu turystycznego jako płaszczyzny kreowania i wymiany informacji turystycznej przez zainteresowane gminy z myślą o zaangażowaniu do jego współtworzenia także komercyjnych organizatorów wypoczynku z terenu objętego projektem, dedykowanego świadczeniu usług on-line na poziomie 3 - Dwustronna interakcja,
- znaczące wzbogacenie i urozmaicenie dostępnych dla turystów instrumentów informacji turystycznej, w tym rozwój systemów oznakowania różnego typu oraz inne dodatkowe działania promocyjne poprawiające konkurencyjność lokalnych produktów turystycznych (makieta przestrzenna centrum Żywca, plan miasta Żywca, dźwiękowy system oprowadzania po Starym Zamku w Żywcu).

Długofalowe korzyści z projektu:

- wzrost liczby osób korzystających docelowo z punktów informacji turystycznej na terenie objętym projektem (szacuje się, że w roku 2012 będzie to 26.000 osób);
- wzrost liczby użytkowników korzystających uruchomionych usług online na powstałym w ramach projektu portalu turystycznym (szacuje się, że w roku 2012 będzie to miesięcznie 4.366 użytkowników);
- wzrost liczby użytkowników systemu informacji turystycznej (szacuje się, że w roku 2012 będzie to 37.300 osób);
- wzrost liczby osób korzystających z nowo powstałych systemów oznakowania (szacuje się, że w roku 012 będzie to 36.500 osób),
- wzrost liczby turystów korzystających z oferty turystycznej gmin objętych projektem;
- pozyskanie grupy lojalnych turystów regularnie korzystających z wypoczynku na terenie objętym projektem;
- dalszy rozwój wspólnego rynku turystycznego dzięki zacieśnionej współpracy partnerskich gmin m.in. stymulujący dalszą poprawę jakości publicznej infrastruktury turystycznej oraz rozwój inwestycji komercyjnych w bazę noclegową i gastronomiczną oraz około turystyczną;
- wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności oferty turystycznej partnerskich gmin;
- poprawa atrakcyjności społeczno-gospodarczej, turystycznej i inwestycyjnej obszaru projektu;
- poprawa wizerunku turystycznego gmin objętych projektem;
- wzrost przychodów z tytułu turystyki i stworzenie nowych miejsc pracy;
- poprawa jakości życia społeczności lokalnej gmin objętych projektem.